UNMISSABLE OPPORTUNITIES - มองตะวันออกอย่างผู้นำ

“ภาพรวมของ EEC”

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือที่เรียกว่า อีสเทิร์นซีบอร์ด

โครงการ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา แผนการพัฒนา EEC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ทั้งทางกายภาพและทางสังคม เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

“การพัฒนาพื้นที่ EEC”

EEC เป็นการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยการพัฒนาแบบบูรณาการ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญระดับโลก โดยเป็นประตูเชื่อมโยงการผลิตและการค้าของประเทศไทย ไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมได้อย่างครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อัตราการขยายตัวในการลงทุนของประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกระดับศักยภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในธุรกิจต่างๆ ภายในพื้นที่เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในระดับเศรษฐกิจโลก ต้องเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถในการมองเห็นโอกาสและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสการลงทุนในภาคธุรกิจ ทั้งพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาวิสัยทัศน์ และทักษะการบริหารของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

PRIMO ACADEMY ก่อตั้งหลักสูตร “EEC PRIME” เพื่อสร้างผู้นำทางธุรกิจของภาคตะวันออก ที่มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนานโยบายระดับประเทศ และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่สร้างความท้าทายในการพัฒนาธุรกิจภายในพื้นที่ภาคตะวันออก และมุ่งสร้าง Connecting Hub สำหรับเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มผู้นำทางธุรกิจให้เกิดการเกื้อหนุนทางธุรกิจและสังคมร่วมกัน

ทำไมต้องหลักสูตร “EEC Prime”

รายละเอียดหลักสูตร “EEC PRIME”

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารระดับสูง ทั้งที่ประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ EEC รวมทั้งผู้ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการริเริ่ม ต่อยอด หรือขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ EEC

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
จากหลักสูตร “EEC PRIME”

 • การแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ และมุมมองของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากภาครัฐและเอกชน
 • มองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจประเภทต่างๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก
 • เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
 • การสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจทั้งในและนอกพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคต
 • อัปเดตอมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายข้อบังคับ ระบบภาษีที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการคมนาคม ตลอดจนระบบสารสนเทศสมัยใหม่ เป็นต้น

วันที่

วันศุกร์ ที่ 20 พ.ย. 63 – 29 ม.ค. 64
อบรมทุกวันศุกร์ จำนวน 9 ครั้ง (อบรม 7 ครั้ง + ดูงานนอกสถานที่โซน EEC 2 ครั้ง + Project Presentation ในวันสุดท้าย)

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง (Holiday Inn & Suites Siracha Laemchabang)

อัตราค่าเรียน

95,000 บาท (รวม VAT 7%)
รวมห้องพัก 1 คืน ในวันอบรม

สำรองที่นั่งก่อนใคร

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

  ดาวน์โหลด E-Brochure หลักสูตร “EEC PRIME”

  มองตะวันออก - กับผู้นำ

  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

  รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

  นักวิชาการอิสระ

  ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

  ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ
  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA)

  คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม

  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

  คุณไพศาล ปรางศรี

  นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ

  รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
  อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  คุณธนพงษ์ ณ ระนอง

  อดีตนายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน
  (Thai Venture Capital Association)

  คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza
  นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
  (Thailand E-Commerce Association)

  คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษี

  คุณไผท ผดุงถิ่น

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ผู้ร่วมก่อตั้ง BUILK ONE GROUP

  คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

  ผู้ก่อตั้งบริษัท RGB72
  ผู้จัดงาน Creative Talk

  ดร.ศักดิ์ชาย รักการ

  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายโครงการและนวัตกรรม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  นักวิชาการอิสระ ด้านโลจิสติกส์และขนส่ง

  คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง
  บริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด

  คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

  ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  TeC: Thailand e-Business Center
  กรรมการสมาคมผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทย

  อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีบีซีไอ จำกัด

  ดร.โสภณ พรโชคชัย

  CEO บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA)
  นักวิจัยด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  ดร.อิทธิกร ขำเดช

  อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะ และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา
  อุปนายกสมาคมการค้าและบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย

  คุณทินกร เชาวน์ชื่น

  บรรณาธิการข่าว-นโยบายสาธารณะ

  คุณวัชระ เอมวัฒน์

  อดีตนายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริม
  ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
  (Thailand Tech Startup Association)

  คุณอรุช ช่างทอง

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด

  คุณสมสกุล แสงสุวรรณ

  ประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด